Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Polmlek Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie przez Administratora danych osobowych - Polmlek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, zakład produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Niniejszym, działając w imieniu własnym, Administrator – POLMLEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zakład Produkcyjny w Lidzbarku Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, zwany dalej „Spółką”, działając w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), uprzejmie informuje, co następuje:

1) Spółka przetwarza dane osobowe pracowników Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
2) Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane w procesie rekrutacji wyłącznie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko pracy lub w innych rekrutacjach, o ile osoba zainteresowana udzieli stosownej zgody.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dobrowolna ale konieczna do udziału w procesie rekrutacji. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.
4) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane.
5) Dane osobowe pozyskane przez Administratora, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, mogą być powierzone innemu podmiotowi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego procesu rekrutacji. Podmiot, któremu dane osobowe zostały powierzone zapewnia ochronę tych danych, w stopniu nie mniejszym niż Administrator.
6) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
a) prawa uzyskania dostępu do danych osobowych oraz kopii danych (art. 15 RODO),
b) prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo żądania przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
Ze wskazanych powyżej praw można skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesyłając wniosek na adres mailowy: a.sienkiewicz@polmlek.com bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com
Poza opisanymi powyżej uprawnieniami, osoba, której dane dotyczą w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawniona jest również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.