MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – LIDZBARK WARMIŃSKI

Lidzbark Warmiński, 14.01.2020r.

 

Zamawiający – POLMLEK Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na modernizację oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę o dodatkową część technologiczną oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą dla uzyskania zdolności przerobowej 5000 m3/d w Zakładzie Produkcyjnym POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji kogeneracyjnej w Zakładzie Produkcyjnym POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim”.

 

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

 

 1. Zamawiający:

POLMLEK Sp. z o.o.

 1. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

NIP: 9512053010

REGON: 015203332

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej wydajności średniodobowej do 5000 m3/d oraz wyprodukowanie biogazu w procesach oczyszczania ścieków wraz z produkcją energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zmodernizowanej oczyszczalni oraz zakładu Polmlek w Lidzbarku Warmińskim. Nowa instalacja musi zagwarantować stałe przestrzeganie norm zrzutu oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych.
 3. Celem projektu jest uzyskanie wysokiej wydajności, stabilności pracy i niezawodności systemu przy jak najniższych kosztach operacyjnych. Dlatego pod uwagę brane będą wartości najniższego zużycia energii, najmniejszej ilości wyprodukowanego osadu nadmiernego, jak i najwyższego rozkładu związków organicznych oraz produkcji biogazu. Z tego względu nie bierze się pod uwagę rozwiązania uwzględniającego fermentację tłuszczu przy udziale osadu w wydzielonej komorze fermentacyjnej.
 4. Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
 • Węzeł mechanicznego podczyszczania ścieków, w tym m.in.:
 • Budowa pompowni ścieków surowych – ob. 13
 • Budowa budynku kraty i piaskownika – ob. 14
 • Adaptację istniejącej pompowni ścieków surowych – ob. 01 jako pompowni pośredniej
 • Adaptacja istniejącego piaskownika – ob. 03 – jako kanału dopływowego do zbiornika buforowego
 • Adaptacja istniejącego zbiornika buforowego – ob. 05 na zbiornik buforowy alarmowy
 • Adaptacja istniejących zbiorników SBR – ob. 02 na zbiorniki uśredniająco- retencyjne
 • Instalacja nowego oczyszczania fizyko-chemicznego, ze zbiornikiem koagulacji i nowej wysokowydajnej flotacji w nowym budynku technicznym – ob. 15.
 • Budowa sieci i instalacji związanych z ww. obiektami
 • Budowa systemu AKPiA z włączeniem do centralnej dyspozytorni w ob. 15
 • Węzeł oczyszczanie beztlenowego ścieków, w tym m.in.:
 • Budowa reaktora beztlenowego do oczyszczenia ścieków przed stopniem tlenowym – ob. 16;
 • Budowa reaktora recyrkulacyjnego ścieków – ob. 17
 • Przygotowanie osadu z instalacji flotacji ciśnieniowej DAF przed wprowadzeniem go do reaktora beztlenowego (zbiornik hydrolizy) – w reaktorze ob.18.
 • Budowa centralnego układu sterowania i wizualizacji SCADA w centralnej dyspozytorni - w ob. 15:
 • Budowa sieci i instalacji związanych z ww. obiektami
 • Węzeł oczyszczania tlenowego ścieków z osadem czynnym, w tym m.in.:
 • Zakłada się pozostawienie istniejącej infrastruktury oczyszczania tlenowego z uwzględnieniem dodatkowej optymalizacji pracy komór osadu czynnego – ob. 04 i 06.2
 • Budowa nowego osadnika wtórnego – ob. 20 wraz z pompownią ścieków – ob. 19 oraz pompownią osadu pływającego – ob. 21;
 • Budowa instalacji usuwania nadmiaru fosforu ze ścieków powinno odbywać się po oczyszczaniu tlenowym – w ob. 15;
 • Budowa nowej instalacji odwadniania osadu nadmiernego przy zastosowaniu wirówki odwadniającej w ob. 15 wraz z pompownią odcieków z wirówki - ob. 22.
 • Budowa sieci i instalacji związanych z ww. obiektami
 • Budowa systemu AKPiA z włączeniem do centralnej dyspozytorni w ob. 15
 • Węzeł gospodarki biogazem:
 • Budowa instalacji oczyszczania biogazu (płuczka i odsiarczalnia) - ob. 23
 • Budowa zbiornika biogazu – ob. 24
 • Budowa pochodni biogazu – ob. 25
 • Budowa instalacji osuszania i sprężania biogazu – ob. 26
 • Budowa sieci i instalacji związanych z ww. obiektami
 • Budowa systemu AKPiA z włączeniem do centralnej dyspozytorni w ob. 15
 • Węzeł kogeneracji:
 • Instalacja 2 agregatów kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej – ob. 27
 • Instalacja wytwornicy pary – ob. 28
 • Budowa stacji trafo SN dla obiektu kogeneracji – ob. 30 z separatorem oleju – ob.31
 • Budowa sieci i instalacji związanych z ww. obiektami
 • Węzeł energetyczny:
 • Adaptacja istniejącej stacji trafo – ob. Nr 07 i dobudowa nowej stacji trafo – ob. 29 na potrzeby oczyszczalni ścieków po modernizacji i rozbudowie.
 • Wykonanie rozdzielnicy głównej na potrzeby nowo budowanych obiektów – w ob. 15

 

 • Pozostała infrastruktura techniczna:
 • Budowa drogi dojazdowej do pomieszczenia odbioru osadu odwodnionego w ob. 15
 • Odtworzenie istniejącej nawierzchni drogowej po zakończeniu robót
 • Wykonanie nawierzchni w strefach ochronnych obiektów Ex
 1. Z zakresu prac wyłączone są następujące roboty:
 • Roboty rozbiórkowe następujących obiektów:
 • Zagęszczacz osadu - ob. 08,
 • Osadniki wtórne – ob. 09,
 • Kontener sprężarek – ob. 10,
 • Budynek flotatora – ob. 11;
 • Budynek stacji odwadniania osadu – ob. 12
 • przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej będącej w kolizji z nowo projektowanymi obiektami (np. kable zasilające, rurociągi, itp.)
 • doprowadzenie rurociągów pary i gazu ziemnego do układu kogeneracji;
 • połączenie energetyczne z istniejącą siecią zakładową (doprowadzenie kabli SN do układu kogeneracji i uzgodnienia z zakładem energetycznym);
 • wszelkie uzgodnienia z lokalną / zewnętrzną administracją (np. przyłączenia do sieci energetycznej itp.).
 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń zapytania ofertowego wraz z załącznikami, , a także zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym, obowiązek wykonania zamiennej dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem nowej decyzji środowiskowej oraz nowego pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że termin realizacji pozostanie bez zmian.
 2. Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania kompletu technicznej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgodnie ze szczegółowym opisem w rozdziale 3 OPZ - część I w zakresie robót wymienionych w części II i III rozdziału 3 OPZ oraz uzyskania niezbędnych zgłoszeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego.
 3. Realizacja zadania musi uwzględniać jego wdrożenie podczas funkcjonowania istniejącej oczyszczalni.
 4. Realizacja musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami,.
 5. Wykonawca deklaruje należytą współpracę z Zamawiającym w zakresie robót wyłączonych z zakresu przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający wymaga, by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła minimum 24 miesiące na urządzenia mechaniczne od daty zakończenia rozruchu mechanicznego oraz 36 miesięcy na roboty budowlane licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.
 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego i działające prawidłowo od min. 2 lat .
 10. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
 12. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów, jak również załączenie listów referencyjnych od użytkowników oferowanych rozwiązań w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji potwierdzających prawidłowe ich działanie od min. 2 lat. Wymaga się, aby oferowane rozwiązania równoważne były zastosowane w oczyszczalni ścieków mleczarskich.
 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do zapytania.
 14. Wspólny słownik zamówień CPV:
 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
 • 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
 • 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji kogeneracyjnej w Zakładzie Produkcyjnym POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie nr 5.8 „Międzydziedzinowe. Energia Plus”.

 

 • Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy .

 

IV.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • Posiadają doświadczenie zdobyte w ostatnich 5 latach w realizacji:
 1. a) min. 2 technologii beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich z zastosowaniem beztlenowego reaktora ścieków
 2. b) min. 2 robót budowlanych polegających na modernizacji i/lub rozbudowie, przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej min. 3500 m3/d.
 3. Dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowalnej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
 4. Dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

 1. Dysponują przynajmniej jedną osobą Technologa posiadającą doświadczenie w realizacji min. 2 obiektów z zastosowaniem beztlenowej technologii oczyszczania ścieków mleczarskich z wykorzystaniem beztlenowego reaktora ścieków
 2. Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 3. Wykonawca może polegać na doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 6.
 5. Z treści zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 6. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
 7. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Wykonawca powinien sporządzić pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
 3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 5. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 6. Do oferty należy dołączyć:
 7. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
 8. wykaz osób;
 9. Koncepcję technologiczną zawierająca przynajmniej: opis proponowanych rozwiązań technicznych wraz ze schematem technologicznym, parametry techniczne urządzeń, zestawienie i wymiary obiektów,
 10. zestawienie obiektów referencyjnych, w których prawidłowo pracuje oferowana technologia beztlenowego oczyszczania ścieków w przemyśle mleczarskim z zastosowaniem beztlenowego reaktora ścieków

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:
 2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
  • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • została złożona przez podmiot:
   1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu
   2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
  • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zakładu produkcyjnego Zamawiającego: Polmlek Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, do dnia 3.03.2020r. do godziny 12.00.

 

 • Osoby do kontaktu:

Adam Czaplicki, tel. 608 344 916, e-mail: a.czaplicki@polmlek.com

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
 2. całościowa cena brutto (waga 50 %) - od 0 - 50 pkt, w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *50 pkt

 1. zgodność techniczna (waga 50%) – od 0 do 50 punktów;

Ocenie podlegać będzie zgodność oferowanego rozwiązania technicznego i technologicznego z treścią niniejszego Zapytania wraz z załącznikami, na podstawie załączonej do Oferty koncepcji, o której mowa w pkt V.5.c.

metodologia obliczania punktów zgodności technicznej = (oferowana zgodność/zgodność maksymalna) *50 pkt.

 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
 3. Zabezpieczenie należy wnieść w: wekslu własnym, gwarancji ubezpieczeniowej; gwarancji bankowej lub przelewem na konto wskazane przez Beneficjanta
 4. Zabezpieczenie należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
 5. Gwarancja musi zawierać klauzule o nie odwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia
 6. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30%) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady.
 7. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.
 9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
 10. Wypłata, o której mowa w pkt. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

 

 

 1. Przesłanki do aneksowania umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia;
 • zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.
 • zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
 • zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
 • wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 • zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
 • ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 • zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.
 • wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 • zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
 • urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
 • zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
 • zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,
 • w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
 1. zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
 2. rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
 3. projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
 4. zmiana ta nie wpłynie na termin realizacji i zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
 5. pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.

 

 • Dodatkowe informacje
 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 2. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
 3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

 

XIII.    Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
 • Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
 • Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
 • Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
 1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
 • nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

 

 

 • Załączniki
 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wykaz realizacji
 4. Wykaz osób
 5. Wzór umowy
 6. Dokumentacja techniczna – dostępna w siedzibie Zakładu produkcyjnego Zamawiającego: Polmlek Sp. z o.o., Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński