Zmiany w Zapytaniu Ofertowym w kryterium 2.2 lit. d – Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – Fortuna Sp. z o.o.

Informacja o modyfikacji/zmianie ogłoszenia nr 03/12/05/2023 Zamawiający: Fortuna sp. z o.o. wprowadza następującą modyfikację/zmianę treści Zapytania ofertowego dotyczącego projektu/Operacji (kampanii reklamowej): p.t.: „Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Pysio bio sok 100% gruszka, jabłko, Pysio bio sok 100% jabłko, marchew, Pysio bio sok 100% jabłko, marchew, banan, Pysio bio woda + sok: napój jabłko-mango, Pysio bio woda + sok: napój jabłko-pomarańcza, Pysio bio woda + sok: napój jabłkowy, sok jabłkowy) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Rolnictwa Ekologicznego)”:
1. W ust. 2.2 części XI. KRYTERIA OCENY OFERT: przepis lit. d otrzymuje brzmienie:„d) Wystawianie przez Oferenta-Wykonawcę po jednej fakturze za całość prac/działań zrealizowanych w ramach określonego kanału przekazu w danym (każdym) etapie – 40 pkt.”
2. Uwzględniając powyższe zmiany, przepis ust. 2.2 części XI. KRYTERIA OCENY OFERT po w/w zmianie ma aktualnie następujące brzmienie:   „2.2 Kryterium K2 System płatności - max. pkt.: 40 pkt.   Liczba punktów w kryterium K2 będzie przyznana zgodnie z poniższymi przedziałami: a) Oczekiwanie przez Oferenta dokonania wypłaty zaliczki przez Zamawiającego w wysokości powyżej 50 % ceny/kosztu danego etapu – 0 pkt,   b) Oczekiwanie przez Oferenta dokonania wypłaty zaliczki przez Zamawiającego w wysokości powyżej 25 % ceny/kosztu danego etapu – 10 pkt,   c) Oczekiwanie przez Oferenta możliwości wystawiana faktur, za okresy miesięcy kalendarzowych, w toku realizacji etapu, za wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace/działania Oferenta-Wykonawcy – 20 pkt,
d) Wystawianie przez Oferenta-Wykonawcę po jednej fakturze za całość prac/działań zrealizowanych w ramach określonego kanału przekazu w danym (każdym) etapie – 40 pkt.”
3. Pozostałe postanowienia przedmiotowego Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
4. Poniżej do pobrania tekst jednolity Zapytania ofertowego
POBIERZ - 23.05.17 Zmiana Zapytania i Tekst jednolity Zapytania FORTUNA dz. 3.2