Polmlek Sp. z o. o. – Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Polmlek Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa – administratora danych osobowych.
1) Polmlek Sp. z o.o., ul. ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
2) Polmlek Sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
3) Dane osobowe zbierane przez Polmlek Sp. z o.o. są wykorzystywane w następujących celach:
a) wykonywania zawartych umów;
b) podejmowania działań przed zawarciem umowy;
c) wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
 utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
 oferowania swoich usług i produktów;
 wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
 zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
4) Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
5) Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
a) z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Polmlek Sp. z o.o.);
b) ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
c) ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.
6) W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
7) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
8) Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
d) podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
f) podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;
g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
9) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Polmlek Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Polmlek Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/polmlek/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.