Regulamin Gościno Sp. z o.o.

Regulamin aplikowania na stanowiska pracy za pośrednictwem
strony internetowej.

1) Jedna osoba może aplikować na jedno lub na kilka różnych stanowisk w jednej lub w kilku Spółkach „Grupy Polmlek”.
2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.
3) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest do zapoznania się
z zasadami przetwarzania danych osobowych u Pracodawcy oraz z klauzulą informacyjną – przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się
o zatrudnienie.
4) Tylko i wyłącznie kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.polmlek.com , załączenie CV i listu motywacyjnego, zapoznanie się i zaznaczenie pola o zapoznaniu się
z niniejszym Regulaminem oraz zapoznanie się i zaznaczenie pola o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych u Pracodawcy i klauzulą informacyjną jest równoznaczne ze złożeniem aplikacji o zatrudnienie (zgłoszeniem).
5) Udział w rekrutacji jest dobrowolny. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może w każdej chwili zrezygnować z dalszego udziału w rekrutacji. Rezygnacja z rekrutacji jest możliwa w formie pisemnej na adres Mleczarnia Gościno Sp. z o.o., ul. Lipowa 15, 78-120 Gościno lub e-mail renata.kaczmarek@grupapolmlek.com i nie wymaga podania przyczyny.
6) Proces rekrutacji trwa od momentu uruchomienia formularza rekrutacyjnego do chwili zakończenia jego działania.
7) Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
8) Udział w rekrutacji nie wymaga innych danych i informacji, niż wynikające z formularza rekrutacyjnego.
9) Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane w procesie rekrutacji wyłącznie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko pracy lub w innych rekrutacjach, o ile osoba zainteresowana udzieli stosownej zgody.
10) Kandydat zainteresowany rekrutacjami na takie same lub podobne stanowiska w Spółce w przyszłości, zobowiązany jest do udzielenia stosownej zgody. W takim przypadku, zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dobrowolna ale konieczna do udziału w innych procesach rekrutacji. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w innych rekrutacjach.