Fortuna Sp. z o. o. – Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fortuna Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa – administratora danych osobowych.

1)   Fortuna Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

2)   Fortuna Sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.

3)   Dane osobowe zbierane przez Fortuna Sp. z o.o. są wykorzystywane w następujących celach:

a)   wykonywania zawartych umów;

b)   podejmowania działań przed zawarciem umowy;

c)    wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;

d)   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

  • utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
  • oferowania swoich usług i produktów;
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  • zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
  • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

4)   Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

5)   Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:

a)   z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Fortuna Sp. z o.o.);

b)   ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;

c)    ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

6)   W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

7)   Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8)   Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a)   podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;

b)   podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;

c)    podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

d)   podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;

e)   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

f)    podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;

g)   innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

9)   Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fortuna Sp. z o.o.,  przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Fortuna Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.polmlek.com/fortuna/kontakt. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.